AJUDES ECONÒMIQUES

PER A JOVES EXTUTELATS/DES

C

om a noi/noia que has estat tutelat/da, tens dret a demanar suport econòmic per a facilitar el pas cap a la teva autonomia. La prestació està vinculada al seguiment d’un pla individual de treball. Es pot presentar des de tres mesos abans de fer els 18 anys i abans de complir els 21 anys.

Des de l’ASJTET poden ajudar-te a fer-ho.

Aquí podràs trobar els requisits, la documentació que has d’adjuntar i tota la informació que necessites.

Clica aquí per saber on tens l’oficina de registre més propera.

Un/a professional es posarà en contacte amb tu per informar-te sobre la documentació a aportar i quedar per plantejar-vos quin pla de treball et proposes, acompanyant-te en el teu projecte.

 

La Generalitat ha d’enviar-te una carta on diu si et donen o no la prestació, abans de tres mesos des de la data de registre de la teva sol·licitud. Si no es resol en aquest temps, la sol·licitud s’entén desestimada, és a dir, que no la rebràs.

 

Si després de tres mesos de demanar-la, no t’han fet arribar resolució reconeixent el dret a rebre-la, i després finalment et reconeixen que sí tens dret, la prestació es genera des del primer dia del mes següent al del compliment del termini màxim indicat.

Els i les joves cobren mensualment 663.97€ (12 mensualitats)

 • Si has estat tutelat/da durant tres anys com a mínim (estant tutelat/da en el moment d’arribar als 18 anys,) pots percebre la prestació fins arribar als 21 anys.
 • Si has estat menys de tres anys tutelat/da, tens dret a la prestació temporal (sis mesos), sempre i quan hagis complert els 18 anys després de l’1 de gener de 2014.

Per cobrar-la, has de seguir el pla de treball i complir amb la resta de requisits

 • Residir legalment a Catalunya i viure-hi de manera real, efectiva i ininterrompuda (les absències de menys de 45 dies consecutius, de 90 dies en un any o justificades per malaltia no es consideren incompliments- article 7.2 del Reglament)
 • Patir una situació de necessitat:
  • No poder fer front a les despeses essencials per al manteniment propi o de les persones que integren la unitat familiar (manutenció, derivades de l’ús de la llar, comunicació i transport bàsics, les necessàries per a viure dignament). Article 15 de la Llei.
  • Tenir uns ingressos personals inferiors a una vegada i mitja l’indicador de renda de suficiència.
  • No hi ha situació de necessitat si la persona és propietària o usufructuària de béns mobles o immobles, llevat de l’habitatge habitual, que indiquin que pot atendre la seva subsistència (incloent rendes i patrimoni net).
 • Haver complert 18 i no haver complert 21 anys.
 • Estar tutelat/da en el moment d’arribar a la majoria d’edat.
 • Viure de manera autònoma i fora del nucli familiar (no viure amb el pare i/o mare).
 • Seguir el pla individual de treball establert amb el professional, que inclourà aspectes d’habitatge, formació, inserció laboral i seguiment socioeducatiu.
 1. La millora de la situació econòmica de la persona beneficiària, si implica la pèrdua permanent dels requisits de necessitat.
 2. La desaparició de la situació de necessitat que ha motivat la prestació.
 3. L’engany en l’acreditació dels requisits (tenint en compte el principi de proporcionalitat).
 4. Deixar de residir a Catalunya, amb la suspensió prèvia de la prestació durant un període de 3 mesos.
 5. Dur a terme una activitat laboral remunerada, amb una retribució igual o superior a una vegada i mitja l’indicador de renda de suficiència de Catalunya.
 6. Abandonar el pla individual de treball d’inserció socio-laboral.
 7. Complir 21 anys.
 8. Deixar de viure d’una manera autònoma i fora del nucli familiar biològic.
 9. La mort de la persona beneficiària.

 

També poden tenir en compte:

 1. Deixar de residir o de viure o trobar-se a Catalunya per causa no justificada
 2. Deixar d’atendre injustificadament dos requeriments
 • El temps màxim que poden suspendre la prestació són 3 mesos. Durant aquest temps es pot reiniciar el gaudir de la prestació, quan deixi d’existir la causa que ha motivat la suspensió.
 • L’esgotament del període de suspensió sense solventar la causa, suposa l’extinció de la prestació.

Els i les joves extutelats/des que, complint la resta de requisits, hagin deixat d’ésser tutelats en l’any immediatament anterior a l’assoliment de la majoria d’edat, si se n’ha constatat la situació de vulnerabilitat i exclusió social com a resultat del retorn al nucli d’origen, poden, excepcionalment, accedir als programes d’autonomia personal i, per tant, tenir dret a la prestació per a joves extutelats/des, amb les limitacions que escaiguin.

 

Els i les joves extutelats/des beneficiaris de la prestació que segueixin programes de formació reglada postobligatòria poden sol·licitar una pròrroga de la prestació econòmica i continuar essent beneficiaris del programa d’autonomia personal que tinguin establert fins que hagin acabat els estudis acadèmics en curs, i en tot cas, com a màxim, fins als 23 anys, inclosa aquesta edat.

 

El passat mes de juny de 2019 es va aprovar una modificació de l’article 19 de la Llei 13/2006 de prestacions socials, que NO és d’aplicació immediata perquè no entrarà en vigor fins que hi hagi pressupostos aprovats. Però suposarà els següents canvis:

 • La prestació econòmica passarà a ser d’aplicació entre els 18 i els 23 anys per a tots els i les joves que hagin estat més d’un any tutelats. A partir dels 21 anys es farà una nova valoració de la necessitat de continuïtat o no de disposar la prestació econòmica. Per tant, aquells/es joves que hagin estat tutelats/des entre 1-3 anys passarien a tenir dret a cobrar la prestació de 3 anys.
 • La prestació econòmica pels i les joves que hagin estat menys d’un any tutelats/des passarà a ser de 12 mesos.

GUIA EMANCIPACIÓ

Twitter

Contacte

Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits

Via Laietana, 54, 1er
08003 Barcelona

Tel: 93 268 99 91

info@fepa18.org